Spanish Verb List

Present Preterite Imperfect Future Conditional
o          o          o

as        es         es

amos   emos   imos        

áis       éis        ís

a          e          e

an        en        en

é          í

aste     iste

amos   imos         

asteis  isteis

ó          ió

aron     ieron

aba           ía

aba           ías

ábamos   íamos          

abais        ías

aba           ía

aban         ían

é

ás

emos

éis

á

án

ía

ías

íamos

íais

ía

ían

AR Verbs ER Verbs IR Verbs
bailar   aprender abrir
buscar  barrer  asistir
cambiar  beber  decidir
cantar  comer  describir
cenar    comprender  escribir
cocinar  correr  imprimir
comprar  coser  recibir
descansar  creer  subir
esperar  deber  unir
estudiar  esconder  vivir
ganar  leer  
 hablar  meter  
 invitar  prometer
 lavar  responder  
 llamar  romper  
 llevar  temer  
 mandar  vender  
 mirar    
 nadar    
 pagar
preguntar
preparar
tomar
trabajar
viajar